Nội dung kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại công ty, doanh nghiệp

kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại công ty

Người đứng đầu cơ sở và quản lý công ty phải quy định cụ thể về thời gian và số lần kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) thường xuyên và định kỳ, căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC trong phạm vi quản lý của mình.

kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại công ty

Nội dung kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại công ty, doanh nghiệp

1. Kiểm tra an toàn PCCC

Điều kiện an toàn PCCC phải tuân thủ Nghị định 136/2020/NĐ-CP, bao gồm:

– Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế đối với các công trình xây dựng.

– Nội quy PCCC, biển chỉ dẫn thoát nạn, và quy định phân công trách nhiệm PCCC.

2. Quy định sử dụng thiết bị PCCC

– Việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, nguồn lửa, và nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn.

– Trang bị phương tiện và thiết bị chữa cháy phù hợp với đặc điểm công trình.

3. Trách nhiệm của các bên liên quan

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng phải thực hiện trách nhiệm PCCC theo quy định.

– Cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC cần tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Quy trình kiểm tra

– Kiểm tra định kỳ và đột xuất

Việc kiểm tra định kỳ và đột xuất do cơ quan có thẩm quyền thực hiện, bao gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và cơ quan Công an. Quá trình kiểm tra phải được lập biên bản theo Mẫu số PC 10 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Trường hợp không ký biên bản, phải có xác nhận của hai người làm chứng hoặc chính quyền địa phương.

– Thông báo trước khi kiểm tra

Trước khi kiểm tra định kỳ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo trước 03 ngày làm việc về thời gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm tra. Khi kiểm tra đột xuất, phải thông báo rõ lý do kiểm tra. Đối tượng kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung đã được thông báo và bố trí người có thẩm quyền để làm việc với đoàn kiểm tra.

5. Trách nhiệm của các bên liên quan

– Người đứng đầu cơ sở

Người đứng đầu cơ sở phải tổ chức kiểm tra an toàn PCCC thường xuyên, định kỳ và đột xuất trong phạm vi quản lý của mình.

– Người đứng đầu doanh nghiệp

Người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất trong phạm vi quản lý của mình, đảm bảo mọi biện pháp an toàn PCCC được tuân thủ nghiêm ngặt.

Việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo an toàn cho cơ sở và doanh nghiệp. Tuân thủ các quy định và thực hiện kiểm tra đúng quy trình không chỉ bảo vệ tài sản mà còn đảm bảo an toàn cho người lao động và khách hàng.

Leave Comments

0832311655
0832311655